Tokat Niksar Devlet Hastanesi

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
Tokat Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kantin İhalesi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2017

   T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Niksar Devlet Hastanesi

(Tokat İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Mülga:694 sayı KHK)

Niksar Devlet  Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı kiralama işi İhale İlanı

Tokat İli ,Niksar ilçesi Niksar Devlet Hastanesi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif  usulü ile ihale yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir

1- İhale konusu iş                :Niksar Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı   Kiralama  İşi

2-İşin süresi                         : 24(yirmidört) ay

3- İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Devlet Hastanesi Konferans Salonu

İhalenin yapılacağı adres: Ayvaz Mah.Hızır Sok No:3 Niksar/TOKAT

4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç)kira bedeli 68.142,74 TL (Altmışsekizbinyüzkırkikitlyetmişdörtkrş)

5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:25/10/2017 Çarşamba günü saat 10.00 da

6-Kapasite Personel Mevcudu: Tahmini 400 kişi olup, günlük ortalama 1000-1500 ayaktan hasta, günlük ortalama  60-90 yatan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut

7- Kantin Alanı: 87 m2 kapalı alan 

8-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatı 4.769,99TL (dörtbinyediyüzaltmışdokuztldoksandokuzkrş ) tutarı Niksar Devlet Hastanesi veznesine veya TürkiyeHalk Bankası Tokat Şubesi TR560001200966800005000183  nolu hesaba yatırılabilmektedir.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faxs numaraları.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkar Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Niksar Devlet Hastanesi Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Niksar Devlet Hastanesi veznesine 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez

12-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir

13-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

15-Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge

16- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi 24 aydır. Buna göre İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

17- İhaleye başvuran isteklilerin kamu veya özel sektörde en az 1 yıl süreyle Turizm, Kantin (Kafeterya),Büfe,Çay ocağı, Kahvehane,Lokanta ve Restaurantfaaliyette bulunduğuna dair iş deneyim belgesini veya Faaliyet belgesini